Sutarčių šablonai

MAŽOSIOS BENDRIJOS NARIO ĮNAŠO PERLEIDIMO SUTARTIS

Mažosios bendrijos nario įnašo perleidimo sutartis yra sutartis tarp dviejų ar daugiau asmenų, kuriame sutariama perleisti dalį ar visą vieno iš bendrijos narių(io) įnašą kitam asmeniui, ar asmenims. Svarbu atkreipti dėmesį, kad mažosioms bendrijoms nario įnašo perleidimo sutartis turi būti sudaroma laikantis bendrosios civilinio kodekso nuostatų ir Mažųjų bendrijų įstatymo. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį,…

Susitarimas dėl Darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu

Darbo santykių nutraukimas šalių sutarimu yra vienas iš būdų oficialiai ir teisėtai nutraukti darbo sutartį tarp darbdavio ir darbuotojo. Reikia paminėti, kad darbo sutarties nutraukimas šalių sutarimu yra pageidautinas būdas, nes jis leidžia išvengti nesusipratimų, teisinių ginčų ir kitų problemų, susijusių su darbo sutarties nutraukimu. Taigi, darbo sutarties nutraukimas šalių sutarimu yra teisėtas būdas nutraukti…

VAIKO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

Sutartis idealiai tinka tėvams, norintiems pasisamdyti auklę jų mažųjų priežiūrai. Sutartyje aptarti tiek tėvų, tiek priežiūrinčio vaiką(us) asmens įsipareigojimai, atsiskaitymo tvarka. Pridėjome grafiką, kuriame galėsite patogiai žymėti atliktus darbus, dirbtas valandas. Taip bus patogu sekti tėvams suteiktų paslaugų atlikimą, o paslaugų teikėjams atsiskaitymą.

VIENKARTINĖ KROVINIO PERVEŽIMO SUTARTIS

Vienkartinė krovinio pervežimo sutartis tinkama, kai vykdoma subranga. Krovinio vežimas pagal šią sutartį vykdomas laikantis 1956 m. Ženevos Tarptautinės krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR Konvencijos). Šia sutartimi vežėjas įsipareigoja nuvežti automobiliu ( -iais) krovinį , o užsakovas – sumokėti sutartyje numatytą pervežimo kainą.

KROVINIŲ VEŽIMO SUTARTIS

Išsami 3-jų lapų sutartis, su smulkiai apibrėžtomis atsakomybėmis. Paruošta krovinio pervežimo užsakymo forma. Krovinių vežimai pagal šią sutartį vykdomi laikantis 1956 m. Ženevos Tarptautinės krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR Konvencijos), Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR), Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Kelių transporto kodekso, su aplinkosauga susijusių teisės aktų reikalavimų ir kitų…

Motociklo testavimo sutartis

Sutartis skirta įmonėms, leidžiančioms išbandyti perkamą motociklą. Šioje sutartyje apibrėžiama būsimo pirkėjo atsakomybė ir nurodomi jo kontaktiniai duomenys tiems atvejams, jei bus padaryta žala motociklui ar kitų asmenų turtui.

Motociklo testavimo sutartis fiziniams asmenims

Būsimiems pirkėjams norint išbandyti perkamą motociklą rekomenduojama ši sutarties forma, kurioje ne tik nurodomi būsimo pirkėjo duomenys, bet ir aprašoma atsakomybė tiek už motociklo, tiek už galimą trečiųjų asmenų turto sugadinimą. Sutartis skirta fiziniams asmenims, patogi užpildyti.

Vertimo sutartis

Vertimo sutartyje aptarti visi pagrindiniai aspektai, šalių pareigos ir atsakomybių pasiskirstymas. Paprasta užpildyti ir naudoti.

Laikinoji darbo sutartis

Laikinojo darbo sutartis – laikinojo įdarbinimo įmonės ir laikinojo darbuotojo darbo sutartis. Sutartis parengta išsamiai išdėstant darbo apimtis ir pavaldumus, įtraukti punktus apie komercinių gamybos paslapčių saugojimą.

Dovanojimo sutartis

Pagal dovanojimo sutartį viena šalis (dovanotojas) neatlygintinai perduoda turtą ar turtinę teisę kitai šaliai. Aiškiai aprašyto pagrindinės šalių pareigos ir teisės.

Buto nuomos sutartis

Įprastinė buto nuomos sutartis, kurioje aptarti visi pagrindiniai aspektai, šalių pareigos ir atsakomybių pasiskirstymas. Paprasta užpildyti ir naudoti. Pridėtas buto priėmimo- perdavimo aktas.

Darbo sutartis

Darbo sutartis parengta įtraukiant konfidencialumo ir nekonkuravimo sąlygas. Aprašyta darbuotojo atsakomybė, turto valdymo tvarka, nuotolinis darbas ir kitos būtinosios sąlygos. Tai išsami, net 8 puslapių darbo sutartis, kuri tiks aukščiausio lygio vadovams, bei jiems pavaldiems asmenims.